Fundacja realizuje i wypełnia swoją misję poprzez Program „Włącz się”. Został on oparty na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych. Należą do nich osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, byli więźniowie, bezdomni, młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych i inni.

Poprzez te działania Fundacja „la Caixa” pragnie zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy, a z drugiej strony zachęcić firmy w Polsce do zaangażowania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsability).

Celem Programu „Włącz się” jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych. Gwarancja dobrej pracy jest pierwszym krokiem do zmniejszenia wykluczenia społecznego, biedy oraz marginalizacji społecznej.

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”. Myśl Josepha Conrada jest filozofią Programu „Włącz się”.

Wsparcie osób społecznie wykluczonych z rynku pracy przekłada się na zmniejszenie biedy oraz marginalizacji społecznej.

Dlatego też:

  • Pracujemy na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Poszukujemy możliwości podjęcia pracy przez te osoby oraz podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie.
  • Wspólnie z partnerami projektu – organizacjami pozarządowymi promujemy zwiększenie zatrudnienia.
  • Szkolimy doradców zawodowych, którzy pracują bezpośrednio z beneficjentami programu, ułatwiając im wejście na rynek pracy.
  • Staramy się dopasować do potrzeb biznesu związanych z zatrudnieniem, a także promować dobre relacje na linii beneficjent – pracodawca.
  • Wspieramy ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, oferując firmom skonsolidowany program aktywizacji zawodowej dopasowany do ich indywidualnych wymagań.
  • Promujemy współpracę między przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i społeczeństwem.

Podstawowe informacje na temat fundacji la Caixa:

zakres działania i projekty realizowane na całym świecie.
Prezentacja w języku angielskim.
Changing lives, building futures
Dowiedz się więcej o naszej Fundacji
Dowiedz się jak działa Fundacja

Partnerzy