Partnerzy

Instytut Badań Strukturalnych jest think tankiem, którego działalność koncentruje się na analizie ekonomicznej obszarów:

rynek pracy,

demografia,

edukacja,

polityka rodzinna i społeczna,

finanse publiczne,

system ochrony zdrowia,

energia i klimat

W pracy badawczej interesują nas przede wszystkim mechanizmy i procesy społeczno-gospodarcze oraz skutki polityki publicznej w danym obszarze. W analizie wykorzystujemy nowoczesne narzędzia modelowe, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne. Z efektów naszej pracy korzystają władze centralne i samorządowe, urzędy europejskie, instytuty naukowe i szkoły wyższe, a także inni naukowcy. Uzyskaną wiedzą dzielimy się, publikując analizy i raporty oraz organizując konferencje naukowe.

Przeprowadziliśmy dotychczas szereg badań na zlecenie instytucji międzynarodowych (Bank Światowy, OECD), ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz innych think tanków, stowarzyszeń i fundacji. Realizujemy projekty naukowe ze środków grantowych Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Development Grant Facility. Współpracujemy z czołowymi instytucjami naukowymi z Europy – m.in. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii – oraz świata – m.in. z Chile, Hong Kongu, Indii i Południowej Afryki.

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych została założona w 2007 roku przez grupę młodych ekonomistów związanych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Obecnie zespół Instytutu tworzy 20 osób z doświadczeniem akademickim, doświadczeniem w sektorze pozarządowym, instytucjach publicznych i konsultingu. Od początku istnienia koncentrujemy się na rzetelnym badaniu rzeczywistości. IBS jest organizacją w pełni niezależną i apolityczną. Naszym nadrzędnym celem jest obiektywizm.

INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Jej działalność zaczęła się 20 lat temu od wydawania skromnego pisma „Integracja”.  INTEGRACJA, dzięki wieloletniemu  doświadczeniu, zespołowi profesjonalistów i wysokiej rozpoznawalności marki w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, jest obecnie jedną z największych organizacji w Polsce. Założycielem i prezesem INTEGRACJI jest Piotr Pawłowski.

“Postanowiłem stworzyć INTEGRACJĘ, gdy przekonałem się, jak wiele osób nie potrafi poradzić sobie z własną niepełnosprawnością ani odnaleźć swojego miejsca w życiu. Podobnie było kiedyś ze mną, gdy dowiedziałem się, że resztę życia spędzę na wózku. Moim celem stało się tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z  niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym wymiarze

Z drugiej strony zauważyłem, że świat osób sprawnych nie do końca rozumie i wie, jak funkcjonują osoby z różnymi niepełnosprawnościami i dlatego zacząłem podejmować działania w tym kierunku.”

Należymy do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz organizacji Workability Europe i Rehabilitation International. Przedstawiciele INTEGRACJI zasiadają m.in. w Społecznej Radzie Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Radzie Konsultacyjnej przy Prezydencie M.St. Warszawy, Zespole Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespole Rzecznika Praw Dziecka, Koalicji „Masz głos masz wybór” i w wielu innych gremiach.

Fundacja Aktywizacja powstała w 1990 r. (wówczas pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) z inicjatywy warszawskiego środowiska matematyków i informatyków, pragnącego pomóc swoim koleżankom i kolegom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Z powodu barier architektonicznych osoby z niepełnosprawnością miały trudności w znalezieniu pracy, bez względu na ich potencjał intelektualny. Założycielami Fundacji były osoby prywatne – naukowcy i pracownicy Instytutu Informatyki i Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje – Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Z biegiem lat Fundacja zmieniła swoje cele statutowe i zajęła się prowadzeniem szkoleń komputerowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Warszawy, które posiadały co  najmniej średnie wykształcenie i chciały wejść na rynek pracy.

Obecnie Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia, sytuacji społecznej czy też miejsca zamieszkania.

Ponieważ nazwa Fundacji przestała być adekwatna do działań przez nią prowadzonych, postanowiono tę sytuację zmienić. W dniu 15 lipca 2013 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Nowa nazwa – Fundacja Aktywizacja – została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2013 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany jest na działania statutowe.

Fundacja Aktywizacja jest także Sygnatariuszem Karty Różnorodności, tj. pisemnego zobowiązania pracodawców do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania.

Misją Stowarzyszenia jest działanie ograniczające i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa, bezroboci, niepełnosprawności, choroby, płci, wieku, orientacji seksualnej, statusu społecznego, rasy, narodowości, poziomu wykształcenia i wszelkich innych powodów.

Fundacja Sławek jest Organizacją Pożytku Publicznego ufundowaną w 1998 roku przez rodzinę Państwa Łagodzińskich.

Naszą misją jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom przebywającym w więzieniach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Działamy także na rzecz bliskich i rodzin osób osadzonych, na rzecz pojednania i zbliżania rodzin dotkniętych izolacją. Pomagamy tym, którzy odbyli swoją karę  bezpiecznie wrócić do społeczeństwa i rodziny.

Nasza pomoc jest zindywidualizowana – za cel stawiamy sobie bowiem przede wszystkim potrzeby każdej osoby, z którą pracujemy.

Lobbujemy na rzecz utworzenia Polskiego Systemu Pomocy Postpenitencjarnej, który poprzez międzysektorową współpracę pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań pomocowych. Chcemy by wracający do społeczeństwa mieli szanse na normalne, uczciwe życie. Chcemy też by każdy z nas czuł się  bezpiecznie.

Wierzymy, że każdy człowiek powinien dostać kolejną szansę. Szansę na zmianę swojego życia – często wcześniej nikt mu  takiej szansy nie dał.

Stowarzyszenie zostało założone w listopadzie 1998 r. z inicjatywy specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów) oraz rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Od czerwca 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością.