Co oferuje Program

„Włącz się” dla pracodawcy

Udział pracodawcy w Programie „Włącz się” oprócz wielu korzyści „miękkich”, takich jak możliwość pozyskania długoletniego, zmotywowanego i otwartego na nowe wyzwania pracownika, niesie za sobą także wzrost prestiżu firmy odpowiedzialnej społecznie.

Wsparcie i monitoring

Udział w programie to nie tylko wymierne korzyści finansowe dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, to również szansa na zarządzanie różnorodnym zespołem i potwierdzenie społecznego zaangażowania firmy.

Kandydat do pracy przed przystąpieniem do rekrutacji przechodzi cykl indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, podczas których określone zostają jego predyspozycje zawodowe oraz tworzony jest bilans kompetencji. Jeżeli określona w ich wyniku indywidualna ścieżka kariery wymaga uzupełnienia, zostaje on skierowany na dodatkowe/uzupełniające kursy czy szkolenia.

Dodatkowo doradców zawodowych, w procesie przygotowania kandydatów do pracy, wspierają prawnicy, psychologowie, coachowie i pośrednicy pracy.

Firma, która wyrazi chęć zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych, może liczyć na wsparcie oraz indywidualny kontakt ze strony doradcy zawodowego.

Na życzenie pracodawcy przeprowadzone zostanie także szkolenie przyszłych współpracowników badające przyczyny wykluczenia społecznego oraz zarządzania różnorodnością w firmach.

Zaangażowanie doradców zawodowych nie kończy się jednak z dniem rozpoczęcia pracy przez osobę wykluczoną. Monitorują i analizują oni dalsze postępy swoich podopiecznych, pozostając także w stałym kontakcie z pracodawcą, który może liczyć na ich dalsze wsparcie.

Po zatrudnieniu przez daną firmę beneficjenta programu „Włącz się” nadal czuwa nad nim organizacja pozarządowa: monitoruje jego sytuację poprzez cykliczne kontakty.

Pomaga osobom zatrudnionym w utrzymaniu pracy przede wszystkim poprzez eliminację potencjalnych zagrożeń.

Poza tym, u pracodawcy prowadzone są konsultacje w zakresie korzyści i uprawnień jakie przysługują mu z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz świadczona jest pomoc w wyliczeniu wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Poznaj Program „Włącz się”

Poznaj opinie pracodawców

W tym roku po raz pierwszy Fundacja „La Caixa” w Polsce przyzna specjalne nagrody pracodawcom, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują w swoim firmach misję Programu „Włącz się”.

Jest to także praca 5 organizacji partnerskich (trenerów pracy, doradców zawodowych, psychologów), którzy z wielkim zaangażowaniem każdego dnia pracują, aby poprawić jakoś życia ludzi . Ich wysiłek i zaangażowanie zaawocowały zatrudnieniem ponad 300 osób w 2015 roku.

Nagrody zostaną przyznane
w 3 kategoriach

  • Firma mała (mniej niż 50 zatrudnionych)
  • Firma duża (powyżej 250 zatrudnionych)
  • Nagroda specjalna

Podsumowuje działania podmiotów
zaangażowanych w Program „Włącz się”

Anna Sobierańska

Koordynator Programu „Włącz się” w Polsce

„W kontekście pierwszej edycji rozdania nagród Programu „Włącz się” chciałam podkreślić ogromną wdzięczność i podziękowania dla pracowników organizacji partnerskich w przygotowanie beneficjentów do wejścia na rynek pracy.

Dziękuję także wszystkim firmom zaangażowanym we współpracę z Programem. Wszystkie te wysiłki i codzienna praca dużej grupy osób umożliwiają wielu ludziom i ich rodzinom normalne funkcjonowanie w społeczeństwie”

Partnerzy